మీ బ్లాగులో కలర్ ఫుల్ lcd announcements పెట్టుకోవడానికి ఫ్రీ విడ్జెట్


ఈ విధంగా మీ బ్లాగులో కూడా LCD ANNOUNCEMENTS పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా?
1. textspaceను క్లిక్ చేసి ఈ వెబ్ సైట్ లో మీకు కావలసిన టెక్స్ట్ ను టైప్ చేసి కోడ్ కాపీ చేస్కోండి.

2. తర్వాత blogger.com లో మీ అకౌంట్ లోకి లాగిన్ అయి LAYOUT >> PAGE ELEMENTS >> ADD A GADGET >> HTML/Javascript లో కాపీ చేస్కున్న కోడ్ ను పేస్ట్ చేసి సేవ్ చేయండి. ఇక మీ బ్లాగులో కూడా LCD ANNOUNCEMENT కనపడుతుంది.

మీ బ్లాగులో క్రింది వైపు మిగిలన పేజీల బటన్స్ కనపడాలంటే?

ఈ విధంగా మీ బ్లాగులోని పేజీ కి అడుగు భాగాన పేజి నావిగేషన్ బటన్స్ పెట్టాలనుకుంటే ఈ క్రింది స్టెప్స్ ఫాలో అవుతే చాలు.

1. బ్లాగర్.కామ్ లో మీ అకౌంట్ లోకి లాగిని అవండి.
2. తర్వాత Dashboard >> Layout >> Page elements >> Add a Gadget >> HTML/JavaScript ను ఓపెన్ చేసి ఈ క్రింది కోడ్ ను అందులో పేస్ట్ చేసి సేవ్ చేయండి.
<style>

.showpageArea a {

text-decoration:underline;

}

.showpageNum a {

font-weight: bold;

text-decoration:none;

border: 1px solid #000;

background-color:#fff;

margin:0 3px;

padding:3px;

}

.showpageNum a:hover {

border: 1px solid #000;

background-color:#057BD3;

}

.showpagePoint {

color:#fff;

font-weight: bold;

text-decoration:blink;

border: 1px solid #000;

background: #057BD3;

margin:0 3px;

padding:3px;

}

.showpageOf {

text-decoration:none;

padding:3px;

margin: 0 3px 0 0;

}

.showpage a {

text-decoration:none;

border: 1px solid #000;

padding:3px;

}

.showpage a:hover {

text-decoration:none;

}

.showpageNum a:link,.showpage a:link {

text-decoration:none;

color:#333;

}


</style>


 


<script type="text/javascript">


function showpageCount(json) {

var thisUrl = location.href;

var htmlMap = new Array();

var isFirstPage = thisUrl.substring(thisUrl.length-14,thisUrl.length)==".blogspot.com/";

var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;

var isPage = thisUrl.indexOf("/search?updated")!=-1;

var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";

thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;

var thisNum = 1;

var postNum=1;

var itemCount = 0;

var fFlag = 0;

var eFlag = 0;

var html= '';

var upPageHtml ='';

var downPageHtml ='';


var pageCount=5;

var displayPageNum=5;

var firstPageWord = 'First';

var endPageWord = 'Last';

var upPageWord ='Previous';

var downPageWord ='Next';


 


var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';


for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {

var timestamp = post.published.$t.substr(0,10);

var title = post.title.$t;

if(isLablePage){

if(title!=''){

if(post.category){

for(var c=0, post_category; post_category = post.category[c]; c++) {

if(encodeURIComponent(post_category.term)==thisLable){

if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){

if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){

thisNum = postNum;

}


postNum++;

htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;

}

}

}

}//end if(post.category){


itemCount++;

}


}else{

if(title!=''){

if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){

if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){

thisNum = postNum;

}


if(title!='') postNum++;

htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;

}

}

itemCount++;

}

}


for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){

if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){

if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){

if(thisNum==2){

if(isLablePage){

upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';

}else{

upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';

}

}else{

upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';

}


fFlag++;

}


if(p==(thisNum-1)){

html += '&nbsp;<span class="showpagePoint"><u>'+thisNum+'</u></span>';

}else{

if(p==0){

if(isLablePage){

html = labelHtml+'1</a></span>';

}else{

html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';

}

}else{

html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +' </a></span>';

}

}


if(eFlag ==0 && p == thisNum){

downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';

eFlag++;

}

}//end if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){

}//end for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){


if(thisNum>1){

if(!isLablePage){

html = '<span class="showpage"><a href="/">'+ firstPageWord +' </a></span>'+upPageHtml+' '+html +' ';

}else{

html = ''+labelHtml + firstPageWord +' </a></span>'+upPageHtml+' '+html +' ';

}

}


html = '<div class="showpageArea"><span style="padding: 2px 4px 2px 4px;margin: 2px 2px 2px 2px;border: 1px solid #333; background-" class="showpage">Page '+thisNum+' of '+(postNum-1)+': </span>'+html;


if(thisNum<(postNum-1)){

html += downPageHtml;

html += '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[htmlMap.length-1]+'"> '+endPageWord+'</a></span>';

}


if(postNum==1) postNum++;

html += '</div>';


if(isPage || isFirstPage || isLablePage){

var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");

var blogPager = document.getElementById("blog-pager");


if(postNum <= 2){

html ='';

}


for(var p =0;p< pageArea.length;p++){

pageArea[p].innerHTML = html;

}


if(pageArea&&pageArea.length>0){

html ='';

}


if(blogPager){

blogPager.innerHTML = html;

}

}


}

</script>


<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" type="text/javascript"></script>

<div style="text-align:right;font-size:10px;color:000000;margin-top:15px;display:none;"> <a href="http://anshuldudeja.blogspot.com">Grab this Widget ~ World Of Blogging</a></div>

3. తర్వాత మీరు యాడ్ చేసిన HTML/JavaScript గాడ్జెట్ ను డ్రాగ్ చేసి కరెక్ట్ గా BlogPosts క్రింద వచ్చేటట్లుగా సెట్ చేసి సేవ్ చేయండి. మీకేమైనా సందేహాలుంటే వెంటనే కామెంట్ చేయండి.